1. I.Dispoziţii generale

 

Art.1

 1. (1)Prezentul Regulament Intern cuprinde reguli şi norme de conduitǎ necesare pentru buna desfǎşurare a activitǎţii interne a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţǎ Educaţionalǎ Vaslui .
 2. (2)Scopul prezentului Regulament Intern este acela de a asigura funcţionarea instituţiei în condiţiile unui climat intern judicios, corect, demn şi plǎcut, propice înaltei performanţe instituţionale şi individuale a angajaţilor, având la bazǎ urmǎtoarele principii:

a)   principiul bunei credinţe ;

b)   principiul respectului reciproc între instituţie şi angajat, respectiv între angajaţi

c)   principiul deontologiei;

d)   principiul egalitǎţii de şanse şi de tratament;

e) principiul solidaritǎţii ;

f) principiul rǎspunderii personale faţǎ de instituţie şi faţǎ de societate, pentru activitatea desfǎşuratǎ în orice plan:didactic,ştiinţific,administrativ,etc;

g)   principiul transparenţei ;

h) principiul libertǎţii de asociere pentru apǎrarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale,sociale,culturale,etc;

Art.2

(1) Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui (C.J.R.A.E. Vaslui) este o unitate

conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonatǎ Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Sportului şi coordonatǎ metodologic de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui.

      (2) C.J.R.A.E. Vaslui reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

      (3) C.J.R.A.E. Vaslui coordonează, monitorizează şi evaluează la nivel judeţean activitatea Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Vaslui şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, colaborează cu Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă (CSEI) în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară.

      (4) Scopul principal al activităţii C.J.R.A.E. Vaslui îl constituie asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în domeniile menţionate.

      (5)   Obiectivele principale ale activităţii C.J.R.A.E. Vaslui sunt:

 1. a)cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi;
 2. b)asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;
 3. c)informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didactico-educative;
 4. d)colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară , socială şi profesională;
 5. e)implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală-familie-comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi a integrării sociale a copiilor/tinerilor ;
 6. f)organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activităţile extraşcolare/timpul liber;
 7. g)organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional;

(6) Serviciile oferite de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui :

 1. a)servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, furnizate prin Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Vaslui şi prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică;
 2. b)servicii de terapie a tulburărilor de limbaj prin Centrul Judeţean Logopedic şi cabinetele logopedice interşcolare;
 3. c)servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolară şi profesională, la propunerea serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul C.J.R.A.E. Vaslui, în baza prevederilor art.54 alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale –Legea nr. 1/ 2011;
 4. d)servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;
  1. e)servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
  2. f)servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială, în baza prevederilor art. 239 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011;
  3. g)servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii;
  4. h)servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile;
  5. i)terapii specifice oferite prin Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică.

(7) De serviciile C.J.R.A.E. Vaslui beneficiază:

a) copii, elevi, tineri;

b) părinţi sau aparţinători legali ai copiilor;

c) personalul angajat în unităţile de învăţământ din judeţul Vaslui sau în alte instituţii care acţionează în domeniul problematicii copiilor;

d) membri ai comunităţii locale;

Art.3

(1) Prezentul Regulament Intern al C.J.R.A.E. Vaslui a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, Legii nr. 319/2006 a securitǎţii şi sǎnǎtǎţii în muncǎ, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Legii nr. 202 republicată în 2007, privind egalitatea de şanse între femei şi bǎrbaţi, Ordinul nr. 5555 din 27 octombrie 2011 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene /al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţǎ educaţionalǎ .

(2)Orice revizuire sau completare ulterioarǎ a Regulamentului Intern va trebui sǎ aibǎ în vedere eventualele modificǎri intervenite în legislaţia specificǎ domeniului de activitate al CJRAE Vaslui.

Art.4

(1) Prevederile Regulamentului Intern se aplicǎ tuturor salariaţilor Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui, indiferent de forma şi durata contractului individual de muncǎ, de categoria de salariaţi în care se încadreazǎ, de funcţia pe care o deţin sau de poziţia ierarhicǎ ocupatǎ.

(2)  Dacǎ salariaţii C.J.R.A.E. Vaslui sunt delegaţi la alte instituţii, aceştia vor fi obligaţi sǎ respecte atât dispoziţiile prezentului Regulament Intern, cât şi pe cele stabilite prin Regulamentul Intern al instituţiei la care sunt delegaţi.

Art.5

(1)În cadrul CJRAE Vaslui îşi desfǎşoarǎ activitatea urmǎtoarele categorii de salariaţi:

 • personal didactic

     -profesori psihologi, profesori psiho-pedagogi, profesori logopezi, consilieri şcolari, profesori de sprijin, mediatori şcolari;

 • personal didactic auxiliar

   - secretar, asistenţi sociali , administrator financiar, documentarist.

Personalul didactic şi didactic auxiliar este definit conform Legii nr.1/2011-Titlul IV, Capitolul I - Statutul Personalului Didactic din învăţământul preuniversitar.

 • personal nedidactic sau administrativ

- paznic, îngrijitor

Potrivit Legii nr. 1/2011, personalul nedidactic sau administrativ îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În desfǎşurarea activitǎţii lor, salariaţii trebuie sǎ se achite de sarcinile conţinute în fişa postului pe care-l ocupǎ şi, inclusiv excedentar acesteia, sǎ acţioneze convergent cu obiectivele punctuale şi generale ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui, cu ţintele imediate şi strategice ale acestuia.

(3) Personalul didactic şi didactic auxiliar al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui va fi încadrat de către directorul C.J.R.A.E. Vaslui, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.6

Toate categoriile de salariaţi vor avea încheiate cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui contracte individuale de muncă, convenţii sau acorduri de muncǎ, dupǎ caz, în acord cu legislaţia în vigoare.

Art.7

Cadrele didactice asociate au în relaţia cu C.J.R.A.E. Vaslui drepturi şi obligaţii similare cu ale cadrelor didactice cu funcţia de bazǎ în CJRAE, mai puţin dreptul de a alege şi de a fi ales.

Art.8

(1)C.J.R.A.E. se angajeazǎ sǎ informeze angajaţii, potrivit legislaţiei în vigoare, cu privire la :

-evoluţia recentǎ şi evoluţia probabilǎ a activitǎţilor şi situaţiei economice a instituţiei ;

-starea de fapt şi tendinţele privind schema de personal şi personalul efectiv al instituţiei ;

-deciziile care pot duce la modificǎri importante în organizarea muncii, în relaţiile contractuale sau în raporturile de muncǎ, în special atunci când existǎ o ameninţare la adresa locurilor de muncǎ ;

(2)CJRAE îşi rezervǎ dreptul de a refuza, potrivit legii, comunicarea informaţiilor calificate drept confidenţiale şi care pot dǎuna funcţionǎrii instituţiei.

 1. II.Drepturile şi obligaţiile C.J.R.A.E. Vaslui şi ale salariaţilor sǎi

 

II.1 Drepturile şi obligaţiile personalului didactic,respectiv ale personalului didactic auxiliar, personalului nedidactic

 

Art.9

 

 1. (1)Personalul didactic/didactic auxiliar din cadrul CJRAE are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, respectiv din Legea nr. 1/2011, TITLUL IV, Capitolul I - Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar, din regulamente specifice şi din prevederile contractului individual de muncă.
 2. (2)Personalul didactic/didactic auxiliar şi nedidactic(administrativ) are obligaţii şi rǎspunderi de naturǎ profesionalǎ, materialǎ şi moralǎ, care garanteazǎ realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii.

Art.10- referitor la libertatea iniţiativei profesionale a personalului didactic

Libertatea iniţiativei profesionale a personalului didactic se referǎ, în principal, la:

 • conceperea activitǎţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de învǎţǎmânt, prin metodologii care respectǎ principiile psihopedagogice;
 • utilizarea bazei materiale şi a resurselor din cadrul CJRAE în scopul realizǎrii optime a obligaţiilor profesionale;
 • punerea în practicǎ a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învǎţǎmânt;
 • organizarea, împreunǎ cu elevii, a unor activitǎţi extraşcolare cu scop educativ, orientare şcolarǎ şi profesionalǎ, activitǎţi care au drept scop incluziunea socialǎ şi ulterior profesionalǎ a tuturor copiilor, în special a celor cu cerinţe educative speciale.
 • colaborarea cu pǎrinţii prin oferirea permanentǎ de servicii educaţionale specifice: îndrumare, instruire, consiliere ;
 • evaluarea performanţelor la învǎţǎturǎ ale elevilor în baza unui sistem validat şi potrivit conştiinţei proprii;
 • participarea la viaţa şcolarǎ în toate compartimentele care vizeazǎ organizarea şi desfǎşurarea procesului de învǎţǎmânt, conform deontologiei profesionale .

Art.11 –referitor la dreptul la securitate al personalului didactic

 

 1. (1)Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfǎşurǎrii activitǎţii didactice de nicio autoritate şcolarǎ sau publicǎ.
 2. (2)Prin excepţie de la prevederile articolului(1), nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţilor didactice intervenţia autorităţilor şcolare şi/sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă.
 3. (3)Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce.
 4. (4)Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.
 5. (5)Înregistrarea prin orice procedee a activităţilor desfăşurate în spaţiile şcolare este permisă numai cu acordul personalului de conducere, cu excepţia celor de la alin. (3).

Art.12

În spaţiile CJRAE sau în vecinǎtatea acestora cadrul didactic este protejat de cǎtre autoritǎţile responsabile cu ordinea publicǎ. Protecţia se asigurǎ împotriva persoanei sau grupului de persoane care aduce atingere demnitǎţii umane şi profesionale a cadrului didactic sau care împiedicǎ exercitarea drepturilor şi obligaţiilor sale.

Art.13

(1)Personalul didactic are dreptul sǎ participe la viaţa socialǎ şi publicǎ, în beneficiul propriu, în interesul învǎţǎmântului.

(2)Personalul didactic are dreptul sǎ facǎ parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale.

(3)Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu, în afara acestui spaţiu, dacǎ acestea nu afecteazǎ prestigiul învǎţǎmântului şi demnitatea profesiei de educator, respectiv prevederile Legii nr.1/2011.

Art.14

Cadrele didactice au obligaţia moralǎ sǎ-şi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea obligaţiilor profesionale.

Art.15

(1)Personalul didactic titular care din proprie iniţiativǎ solicitǎ sǎ se specializeze sau sǎ participe la cercetare ştiinţificǎ în ţarǎ sau în strǎinǎtate are dreptul la concedii fǎrǎ platǎ. Durata totalǎ a acestora nu poate depǎşi 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobǎrile în aceste situaţii sunt de competenţa conducerii CJRAE sau, dupǎ caz, a inspectoratului şcolar, dacǎ se face dovada activitǎţii respective.

(2)Personalul didactic titular poate beneficia de concediu fǎrǎ platǎ pe timp de un an şcolar ,o datǎ la 10 ani, cu aprobarea inspectoratului şcolar, cu rezervarea catedrei pe perioada respectivǎ.

Art.16

Cadrele didactice beneficiazǎ de dreptul de concediu anual astfel:

a) concediul anual cu platǎ , în perioada vacanţelor şcolare, cu o duratǎ de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea C.J.R.A.E. Vaslui poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauzǎ urmând a fi remunerate pentru munca depusǎ;

b) perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale;

b) neefectuarea concediului anual dǎ dreptul la efectuarea concediului restant în vacanţele anului şcolar urmǎtor.

Art.17

Personalul didactic şi didactic auxiliar din învǎţământ beneficiazǎ de o compensaţie de la bugetul asigurǎrilor sociale de stat 50% din valoarea cazǎrii, a mesei şi a tratamentului în bazele de odihnǎ şi tratament.

Art.18

Personalul didactic are dreptul la întreruperea activitǎţii didactice, cu rezervarea postului sau a catedrei, pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstǎ de pânǎ la 2, respectiv 3 ani, în cazul copiilor cu handicap, conform prevederilor legale în vigoare. De acest drept poate beneficia numai unul dintre pǎrinţi sau susţinǎtorii legali.

Art.19

(1)Personalul didactic beneficiază, în limita fondurilor alocate prin buget, din fonduri extrabugetare sau sponsorizări, de acoperirea integrală ori parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice organizate în străinătate, cu aprobarea consiliului de administraţie al CJRAE Vaslui.

(2) Personalul prevăzut la alineatul (1) înaintează unităţii de învăţământ propuneri de valorificare

a rezultatelor acţiunii pentru care a primit aprobarea de deplasare.

Art.20

Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învǎţǎmântul superior şi beneficiazǎ de gratuitate la cazarea în cǎmine şi internate.

Art.21

Salariaţilor CJRAE le revin urmǎtoarele obligaţii, respectiv atribuţii:

(a) obligaţia de a îndeplini calitativ şi cantitativ atribuţiile ce le revin conform fişei postului;

(b) obligaţia de a respecta prevederile prezentului Regulament Intern al CJRAE, în contractul individual de muncǎ aplicabil, precum şi în celelalte reglementǎri interne;

(c) obligaţia de a respecta disciplina muncii;

(d) obligaţia de a respecta normele şi mǎsurile de securitate şi sǎnǎtate a muncii;

(e) obligaţia de a da dovadǎ de deontologie;

(f) obligaţia de a fi loial CJRAE în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi în activitǎţile desfǎşurate    în afara CJRAE;

(g) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;

   (h) obligaţia de a da dovadǎ de respect şi bunǎ-credinţǎ în raporturile cu instituţia şi cu colegii şi, implicit de a nu recurge la atitudini şi demersuri de hǎrţuire şi /sau calomnie;

         (i) personalul didactic/didactic auxiliar realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;

(j) personalul didactic realizează studii şi cercetări privind corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei forţei de muncă şi implementarea strategiei moderne de predare - învăţare-evaluare în actul didactic;

         k) personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile;

         l) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii;

m) personalul didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an şcolar o dată la 10 ani, cu aprobarea unităţii de învăţământ sau, după caz, a inspectoratului şcolar, cu rezervarea postului pe perioada respectivă.

Art.22

Personalul didactic şi didactic auxiliar al C.J. R.A.E Vaslui beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 1/2011.

II.2 Drepturile şi obligaţiile/responsabilităţile   CJRAE Vaslui

Art.23

CJRAE ,din postura sa de angajator, are, în principal,urmǎtoarele drepturi :

(a) sǎ stabileascǎ organizarea şi regulile de funcţionare a unitǎţii;

(b) sǎ dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalitǎţii lor;

(c) sǎ exercite controlul asupra modului de îndeplinire de cǎtre salariaţi a sarcinilor de serviciu;

(d) sǎ constate sǎvârşirea abaterilor disciplinare, inclusiv a atitudinilor şi demersurilor de hǎrţuire şi/ sau calomnie instituţionalǎ şi personalǎ şi sǎ aplice sancţiunile corespunzǎtoare, potrivit legii, potrivit contractului individual de muncǎ, prezentului regulament intern sau altor reglementǎri ale CJRAE, dupǎ caz.

Art.24

A. Angajatorului îi revin, în principal, urmǎtoarele atribuţii:

(a) sǎ informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncǎ şi asupra elementelor care privesc desfǎşurarea relaţiilor de muncǎ;

(b) sǎ asigure în permanenţǎ condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncǎ şi condiţiilor corespunzǎtoare de muncǎ.

(c) sǎ acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul individual de muncǎ, precum şi din prezentul regulament;

(d) sǎ creeze personalului propriu cât mai bune şanse de realizare profesionalǎ ;

(e) sǎ comunice periodic salariaţilor situaţia economicǎ şi financiarǎ a unitǎţii, cu excepţia informaţiilor care, prin divulgare, sunt de naturǎ sǎ prejudicieze activitatea unitǎţii.

(f) sǎ se consulte cu sindicatul sau, dupǎ caz,cu reprezentantul salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile sǎ afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora.

(g) sǎ plǎteascǎ toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, sǎ reţinǎ şi sǎ vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii.

(h) sǎ elibereze, la cerere, toate documentele care atestǎ calitatea de salariat a solicitantului, respectiv, dacǎ este cazul, retribuţia/veniturile obţinute de el în cadrul CJRAE.

(i)   sǎ asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;

(j) sǎ asigure în unitate un climat judicios, corect, demn şi plǎcut, inclusiv descurajând

preventiv şi corectiv atitudinile şi demersurile de hǎrţuire şi /sau calomnie instituţionalǎ şi personalǎ şi în general reaua – credinţǎ;

 

B. Potrivit legislaţiei în vigoare,

Responsabilităţile CJRAE Vaslui sunt următoarele:

 1. a)coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific serviciile educaţionale realizate de către C.J.A.P. Vaslui şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică, centrele şi cabinetele logopedice;
 2. b)colaborează din punct de vedere metodologic cu C.S.E.I. (centrele şcolare pentru educaţie incluzivă) din judeţ în vederea furnizării serviciilor specializate;
 3. c)constituie echipe multidisciplinare de intervenţie timpurie, menite să realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea şi asistenţa precoce a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale sau cu risc în dezvoltarea competenţelor personale;
 4. d)propune I.S.J. Vaslui şcolarizarea la domiciliu pentru copiii nedeplasabili, respectiv înfinţarea de clase sau de grupe în spitale conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, tineretului şi Sportului, în baza prevederilor art. 52 alin.(3) din Legea nr. 1/2011;
 5. e)oferă servicii de evaluare complexă şi diagnosticare a gradului de deficienţă pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul special, special integrat şi din învăţământul de masă, prin intermediul serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională şi al C.S.E.I., pe baza colaborării dintre comisiile din cadrul C.J.R.A.E. Vaslui şi comisiile pentru protecţia copilului din cadrul D.G.A.S.P.C Vaslui;
 6. f)participă la formarea iniţială a cadrelor didactice, prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Vaslui, în baza parteneriatelor;
 7. g)participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de formare şi furnizează servicii în domeniu în baza prevederilor art. 239 şi 240 din Legea Nr. 1/2011;
 8. h)colaborează cu instituţiile acreditate în scopul formării iniţiale şi continue, cu C.C.D. Vaslui, instituţii de învăţământ superior, organizaţii neguvernamentale în baza unor acorduri-cadru;
 9. i)informează şi consiliază cadrele didactice în domeniul educaţiei incluzive;
 10. j)informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;
 11. k)realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;
 12. l)evaluează specialiştii care oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogică, din centrele logopedice şi mediatorii şcolari;
 13. m)realizează o bază de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor şi semnează/aprobă documentele elaborate de profesioniştii din subordine, planuri de activitate, rapoarte de activitate;
 14. n)gestionează registrul de evidenţă a salariaţilor din subordine, cu excepţia personalului din centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
 15. o)analizează şi gestionează propunerile venite din partea unităţilor din învăţământul preuniversitar privind înfiinţarea de cabinete de asistenţă psihopedagogică şi cabinete logopedice, pentru a oferi servicii educaţionale specifice direct beneficiarilor, cu avizul/sprijinul Consiliului Judeţean Vaslui şi al I.S.J. Vaslui;
 16. p)realizează studii şi cercetări pe baza unei analize de nevoi şi la solicitarea partenerilor educaţionali;
 17. q)facilitează relaţionarea unităţilor din învăţământul preuniversitar cu comunitatea, prin parteneriate, proiecte şi programe;
 18. r)C.J.R.A.E. Vaslui poate organiza prestări de servicii prin activităţile circumscrise de prezentul regulament, în baza unui contract de prestări de servicii.
 1. III.Resurse umane şi materiale ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui. Conducerea CJRAE Vaslui

 

Art.25

 1. (1)C.J.R.A.E. Vaslui are următoarea structură organizatorică:
 2. a)personal de conducere;
 3. b)personal didactic;
 4. c)personal didactic auxiliar;
 5. d)personal nedidactic.
 6. (2)Conducerea CJRAE Vaslui este asigurată de un Consiliu de Administraţie.
 7. (3)Consiliul de administraţie al CJRAE Vaslui are un număr de 9 membri, din care fac parte conform legislaţiei în vigoare:
 8. a)doamna prof. Laic Daniela - Director al CJRAE Vaslui;
 9. b)doamna Vasiliu Cristina - reprezentant din partea Consiliului Judeţean Vaslui;
 10. c)domnişoara prof. Georgescu Cristina-Elena - Coordonatorul Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Vaslui;
 11. d)doamna prof. Popa Irina - Coordonatorul Centrului Judeţean Logopedic (centrul logopedic interşcolar);
 12. e)doamna prof. Ştefănică Anda - reprezentant din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui;
 13. f)cadre didactice: doamna prof. Vîntu Cristina, doamna prof. Luca Daniela, doamna prof. Jitcă Daniela, doamna prof. Simionică Elena ;

(4) La şedinţele Consiliului de Administraţie al C.J.R.A.E. Vaslui este invitat să participe, cu statut de observator, reprezentantul organizaţiei sindicale a centrului, domnişoara prof. Bărbieru Elena.

(5) Art.26

Consiliul de administraţie al C.J.R.A.E. Vaslui funcţionează în baza prevederilor art. 96 din Legea nr.1/2011 şi ale metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art.27

(1) Statul de funcţii al C.J.R.A.E. Vaslui, avizat de I.S.J. Vaslui cuprinde:

 1. a)un post didactic de profesor cu funcţia de director;
 2. b)39 posturi didactice de profesori consilieri şcolari(33 posturi didactice - prof. consilieri şcolari în cabinetele interşcolare de asistenţă psihopedagogică şi 6 posturi prof. consilieri şcolari în cadrul C.J.R.A.E. Vaslui) şi 10 profesori logopezi;
 3. c)5 posturi didactice auxiliare: 1 secretar, 1 administrator financiar, 2 asistenţi sociali,

     1 documentarist;

 1. d)3 posturi nedidactice: secretar dactilograf, portar, îngrijitor;
 2. (2)Numărul total de posturi/catedre din cadrul C.J.R.A.E. Vaslui este cel aprobat de I.S.J. Vaslui, la propunerea C.J.R.A.E. Vaslui.
 3. (3)Înfiinţarea posturilor didactice din cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi din cabinetele logopedice interşcolare se face în condiţiile stabilite de lege.

Art.28

   Baza tehnico-materială corespunzătoare funcţionării C.J.R.A.E. Vaslui este asigurată de Consiliul Judeţean Vaslui.

Art.29

                     Directorul CJRAE are următoarele atribuţii:

 • urmăreşte modul de funcţionare şi organizare a C.J.R.A.E.;
 • asigură calitatea învăţământului şi respectarea standardelor naţionale prin inspecţia şcolară;
 • asigură respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare;
 • coordonează încadrarea unităţii de învăţământ cu personal necesar (de specialitate în domeniul psihopedagogic) în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, Titlul IV, Capitolul I – Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
 • organizează şi îndrumă activităţile de perfecţionare a personalului didactic şi de cercetare ştiinţifică;
 • coordonează utilizarea, dezvoltarea şi protejarea bazei didactico-materiale din cadrul C.J.R.A.E. împreună cu autorităţile publice locale;
 • elaborează şi avizează anual fişele de post, respectiv fişele de evaluare ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al C.J.R.A.E. Vaslui.
 • Domeniile de competenţă ale personalului didactic din cadrul CJAP Vaslui şi din cabinetele de asistenţă psihopedagogică vor fi stipulate în fişele de evaluare. Fişele de post, respectiv fişele de evaluare se elaborează şi se avizează anual de către directorul CJRAE Vaslui, cu aprobarea consiliului de administraţie, la propunerea coordonatorului CJAP Vaslui.

Art.30

   (1)Directorul CJRAE Vaslui reprezintǎ instituţia în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, inclusiv cu administraţia şi comunitatea localǎ.

(2)Directorul îşi desfǎşoarǎ activitatea sub îndrumarea şi controlul Inspectoratului Şcolar cǎruia îi este subordonat.

(3)Directorul CJRAE este membru al Consiliului de Administraţie .

(4)Coordonează încadrarea personalului didactic şi didactic auxiliar al CJRAE Vaslui, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice este organizat de către C.J.R.A.E. Vaslui, prin intermediul comisiei de concurs, aprobată de Consiliul de Administraţie, care validează rezultatele concursului.

(5)Deciziile directorului se iau în concordanţǎ cu hotǎrârile Consiliului de Administraţie al C.J.R.A.E. Vaslui.

Art.31

Evaluarea anuală (an şcolar) a directorului CJRAE Vaslui se face de către Consiliul de Administraţie al C.J.R.A.E Vaslui, în baza unei fişe de post şi a unei fişe de evaluare specifice, elaborate de către acesta.

 1. IV.Programul de lucru

 

Art.32

Personalul centrului îşi desfăşoară activitatea după următorul program:

 • personal didactic                 8.00 -16.00 program de permanenţă prin rotaţie /luni-vineri,
 • personal didactic auxiliar     8.00 -16.00 luni-vineri

+ secretar-dactilograf  

 • personalul nedidactic            

îngrijitor                              7.00 - 15.00 luni-vineri

 • personalul nedidactic         7.00 - 16.30       (menţionăm că 1h este peste programul de 8h, fiind

     portar                                   compensată cu zile libere în perioada de iarnă)

                                                                                            

 1. V.Concediile

Art.33

(1) Dreptul la concediu de odihnǎ anual plǎtit este garantat tuturor salariaţilor.

(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective aplicabile, şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.

(3) Angajatorul este obligat să acorde concediu până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul

(4) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Art.34

(1)Durata efectivǎ a concediului de odihnǎ anual se acordǎ proporţional cu numǎrul de zile de activitate prestatǎ în anul calendaristic în cauzǎ.

Art.35

(1)La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnǎ se vor lua în calcul, pe lângǎ

     salariul de bazǎ, şi sporurile de care se beneficiazǎ, potrivit legii.

(2)Indemnizaţia de concediu se plǎteşte de cǎtre angajator cu cel puţin 5 zile   lucrǎtoare înainte de plecarea în concediu.

Art.36

(1)Salariaţii au dreptul sǎ beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionalǎ.

(2)Concediile pentru formare profesionalǎ se pot acorda cu sau fǎrǎ platǎ.

 

Art.37

Salariaţii C.J.R.A.E. Vaslui au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situaţii, după cum urmează:

 1. a)Căsătoria-     5 zile
 2. b)Naşterea unui-     5 zile
 3. c)Căsătoria unui-     3 zile
 4. d)Decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor-     3 zile
 5. e)Schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedinţei -   5 zile
 6. f)Decesul bunicilor, fraţilor, surorilor salariatului -   1 zi

Art.38

 1. (1)Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată, cu avizul directorului C.J.R.A.E. Vaslui.

      VI. Dispoziţii finale

Art.39

(1)Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al CJRAE din data de 1 februarie 2012.

(2)Prezentul Regulament Intern intrǎ în vigoare o datǎ cu semnarea lui de cǎtre directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţǎ Educaţionalǎ, doamna prof. Daniela Laic. De la aceeaşi datǎ , vechiul Regulament de Ordine Interioarǎ îşi înceteazǎ aplicabilitatea.