INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN VASLUI

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui

Str. Alecu Donici, nr. 2

Tel/fax: 0235.314.706

Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui reprezintă o instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

CJRAE Vaslui este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului, coordonată pe plan local de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi finanţată de CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI.

Neparticiparea la educaţie şi abandonul şcolar se numără printre problemele cele mai strâns legate de funcţionalitatea şcolii, familiei, a altor instituţii fundamentale ale societăţii. Studiile efectuate în acest domeniu demonstrează că investiţiile orientate către sporirea ratei participării la educaţie şi diminuarea abandonului şcolar sunt necesare, nu numai sub raport socio-psihopedagogic, ci şi economico-financiar. Aceasta deoarece lipsa educaţiei de bază, generată de neparticipare la educaţie şi părăsirea şcolii se asociază cu delincvenţa juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu şomajul produs de lipsa calificării, iar,mai târziu, cu viaţa familială dezorganizată.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui oferă servicii educaţionale de calitate pentru elevii, părinţii şi cadrele didactice din judeţul Vaslui având următoarele atribuţii:

 1. A.Coordonarea, monitorizarea,la nivel judeţean a activităţii Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Vaslui şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare.
 2. B.Colaborarea cu Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă (CSEI) în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară.
 3. C. Informare, documentare şi consiliere pentru cadrele didactice, părinţi, elevi, studenţi, autorităţi;
 4. D.Colaborarea cu partenerii sociali din comunitate, cu organizaţii şi asociaţii lanaţional şi internaţional ;
 5. E.Cuprinderea şi menţîn sistemul de învăţământ  obligatoriu a tuturor copiilor/elevilor indiferent de  particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
 6. F. Crearea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii elevilor în vederea integrării acestora în viaţa şcolară, socială şprofesională;
 7. G. Informarea şicadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive;
 8. H. Implicarea părinţîn activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală-familie-comunitate;
 9. I. Facilitarea relaţionării şcolii cu comunitateaparteneriate, proiecte;

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională dezvoltă următoarele servicii:

 

 • Servicii de evaluare şi orientare şcolară şi profesională
 • Servicii de consiliere psihopedagogică, terapii specifice şi de orientare şcolară şi profesională;
 • Servicii de terapie a  tulburărilor de limbaj;
 • Servicii de sprijin pentru copiii cu CES;
 • Servicii de evaluare psihologică complexă;
 • Servicii de asistenţă socială;
 • Servicii de informare şi consiliere pentru  cadre  didactice, părinţi, alţi membri ai comunităţii ;
 • Psihodiagnoză şi consiliere pedagogică individuală şi de grup;
 • Kinetoterapie;
 • Ludoterapie;
 • Terapie cognitivă;
 • Socializare prin activităţi extracurriculare.

CJRAE sprijină incluziunea copiilor din grupurile dezavantajate, oferă asistenţă prin intermediul profesorilor de sprijin, profesorilor itineranţi şi a echipei multidisciplinare, cooperează cu alţi specialişti pentru a asigura sprijin pentru toate nevoile copiilor: educaţionale, terapeutice, medicale, sociale etc., organizează cursuri de formare pentru profesori, părinţi, personal didactic şi nedidactic, sau pentru alte persoane care au nevoie de informaţii şi cunoştinţe în domeniu, elaborează materiale educaţionale şi asigură consultanţă de specialitate privind aplicarea acestora, astfel încât să fie sprijinite nevoile individuale de predare – învăţare.

Oferă consultanţă pentru domenii specifice din curriculum (educaţia specială a elevilor cu dizabilităţi, dificultăţi de învăţare; intervenţie şi recuperare), oferă consultanţă pentru iniţierea unor proiecte educaţionale în şcoală şi comunitate şi promovează cooperarea internaţională ca modalitate de informare şi formare cu privire la noile abordări, concepte, metodologii etc.

Toate aceste servicii stau la dispoziţia dumneavoastră !

REGULAMENTUL  DE  ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE
A  BIBLIOTECII CENTRULUI JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ   VASLUI

 

A. După Legea Bibliotecilor nr.334/31.05.2002,
publicată în Monitorul Oficial al României nr.442/18.06.2002
B. După Ordinul 5556 al ministrului Educaţiei, Cercetării , Tineretului şi Sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare publicat în Monitorul Oficial al României nr. 757/ 27 oct. 2011

Politica documentară a C.J.R.A.E. Vaslui/

       Având în vedere schimbările permanente din societate, nivelul din ce în ce mai complex al evoluţiei personalităţii copilului/ adolescentului, bibliotecile şcolare / centrele de documentare şi informare exercită un rol important în orientarea intelectuală a utilizatorilor săi, în informarea şi menţinerea gustului pentru lectură, pentru studiu, în scopul cristalizării unui sistem de informare propriu.

În contextual dat de evoluţia noilor tehnologii, de diversificarea canalelor de transmitere şi a modalităţilor de acces la informaţie, dar şi de cantitatea din ce în ce mai mare de informaţie, formarea elevilor în domeniul infodocumentar este indispensabilă.

         Prin formarea elevilor în domeniul infodocumentar se urmăreşte dobândirea de competenţe informaţionale şi documentare cum ar fi:

 • Cunoaşterea organizării specifice a structurilor infodocumentare (biblioteci, centre de resurse, mediateci, librării)şi în mod particular a bibliotecii CJRAE
 • Cunoaşterea principiilor de clasificare şi aranjare a documentelor, a vocabularului specific structurilor infodocumentare
 • Cunoaşterea instrumentelor de acces la informaţia disponibilă în spaţiul infodocumentar sau în spaţiul virtual(accesare directă sau la distanţă)
 • Cunoaşterea diferitelor tipuri de documente, compararea lor, asocierea documentului cu informaţia
 • Cunoaşterea diferitelor tipuri de resurse prezente on-line
 • Cunoaşterea şi utilizarea diferitelor instrumente de acces la informaţie
 • Colectarea şi prelucrarea informaţiilor pertinente în vederea comunicării, în sensul evaluării pertinenţei informaţiei, verificării validităţii informaţiei şi credibilităţii sursei
 • Indicarea surselor pentru citate sau documente inserate în cazul elaborării unui referat/lucrare de cercetare şi completarea unei bibliografii.

Unităţile de învăţământ preuniversitar au rolul primordial în pregătirea elevilor în a căuta, accesa, analiza, critica, selecta, prelucra şi utiliza informaţia. La nivel european se fac recomandări statelor membre cu privire la introducerea celor 8 competenţe –cheie în stagiile de formare, dintre care

 • Competenţa de a învăţa să înveţi şi
 • Competenţa digitală de utilizare a noilor tehnologii ca instrument de învăţare şi cunoaştere, elemente regăsite în Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

      Practic educaţia pentru informaţie şi formarea unei culturi informaţionale a elevilor este parte din procesul de formare a competenţelor cheie ale elevilor. Dezvoltarea competenţelor infodocumentare şi formarea unei culturi informaţionale contribuie la reuşita şcolară a elevilor, respectiv participă la formarea pe tot parcursul vieţii.
       Capitolul I

       CADRU GENERAL

       Art.1 Biblioteca C.J.R.A.E. Vaslui este compartimentul specializat al cărui scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra , a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii periodice, alte documente specifice şi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora de către beneficiari în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.

       Art.2 Biblioteca funcţionează în cadrul CJRAE Vaslui la propunerea directorului instituţiei, cu avizul Consiliului de

       Administraţie şi nu poate fi desfiinţată, ci doar reorganizată ori integrată în centrul de documentare şi informare.

       Art.3 Biblioteca se organizează unitar pentru întreaga instituţie de învăţământ în care funcţionează, respectând normele de încadrare cu personal de specialitate conform legislaţiei în vigoare.

       Art.4 Biblioteca CJRAE Vaslui oferă resurse pedagogice informaţionale: carte, presă, CD, DVD necesare elevilor şi cadrelor didactice în funcţie de programele de instruire şi nevoile de perfecţionare metodică, răspunzând nevoilor beneficiarilor de documentare şi informare.

         Art.5 Activitatea bibliotecii CJRAE Vaslui este coordonată de directorul instituţiei, doamna prof. Daniela Laic şi de către Consiliul de Administraţie al unităţii. La nivel judeţean, coordonarea metodologică revine Casei Corpului Didactic Vaslui, iar la nivel central, Bibliotecii Naţionale Pedagogice “I.C.Petrescu”.

               Capitolul II

         RESURSE MATERIALE

         Art.6 La constituirea bibliotecii CJRAE Vaslui au fost asigurate două încăperi alăturate care să deservească depozitarea suporturilor informaţionale şi o sală de lectură.

         Art.7 Fondul de publicaţii al bibliotecii CJRAE Vaslui este în limba română.

         Art.8 Biblioteca CJRAE Vaslui are în dotare mobilier modular, solid şi practic , adaptat beneficiarilor.

         Art.9 Biblioteca C.J.R.A.E. Vaslui este o bibliotecă specializată – având ca domenii principale PEDAGOGIE, PSIHOLOGIE, ASISTENŢĂ SOCIALĂ, EDUCAŢIE. Învăţământ. Instruire. Timp liber, LUCRĂRI DE REFERINŢĂ pentru elevi/copii şi cadre didactice. Este asigurat accesul le fondul documentar pentru informare şi documentare individuală în interes şcolar, profesional sau personal.

       Art.10 În cadrul bibliotecii CJRAE Vaslui se pune la dispoziţia beneficiarilor fondul activ de publicaţii, iar documentele mai puţin utilizate şi cele în mai multe exemplare vor fi organizate în spaţiul de depozitare.

       Art.11 Constituirea fondului documentar, completarea şi organizarea acestuia se realizează având în vedere următoarele criterii :

 1. a)Cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor, în baza unui studiu de marketing realizat de bibliotecarul şcolar/prof. documentarist în baza obiectivelor unităţii de învăţământ;
 2. b)Profilul şi specificul instituţiei de învăţământ;
 3. c)Activităţile propuse în planul de activitate anual al bibliotecii

       Art.12 a)Pentru folosirea colecţiilor bibliotecii, utilizatorul/cititorul trebuie să fie înscris la bibliotecă.
             b)Înscrierea se  face cu prilejul solicitării primului împrumut de carte,  când se întocmeşte

                 FIŞA DE ÎMPRUMUT LA BIBLIOTECĂ  / FIŞA DE ÎNSCRIERE LA BIBLIOTECĂ.
               c)Pentru completarea corectă  şi completă a fişei de înscriere, utilizatorul/ cititorul, trebuie să prezinte    documentaristului carnetul de note şi cartea de identitate. Împrumutul se face numai pe baza „CĂRŢII DE IDENTITATE”, numai de către titularul acesteia.
Art.13   La cererea bibliotecarului, cititorul este obligat sa prezinte actul de identitate.
Art.14   Folosirea „Cărţii de identitate” a altei persoane se sancţionează cu retragerea dreptului de frecventare a bibliotecii pentru ambele persoane implicate, pe o perioadă de 60 de zile. Repetarea abaterii este sancţionată cu suspendarea dreptului de frecventare a bibliotecii.

Art.15   Elevii şi profesorii pot împrumuta maxim 3 cărţi  o dată, pe un termen de 2 săptămâni, cu posibilitate de prelungire  pînă la 30 de zile.
Art.16 Utilizarea colecţiilor şi a documentelor se realizează în sala de lectură şi prin împrumut la domiciliu.

Art.17 Nu se pot împrumuta DICŢIONARE, ATLASE, ALBUME, CĂRŢI RARE, reviste, hărţi, enciclopedii. ACESTEA SE POT STUDIA ŞI FOLOSI NUMAI ÎN BIBLIOTECĂ.
Art.18 Nu se pot împrumuta cărţi în perioadele de inventar, concediul legal de odihnă sau concediu medical.

Art.19 În perioada 1 iunie -21 iunie a fiecărui an şcolar, biblioteca nu mai împrumută cărţi, motivul fiind terminarea anului şcolar, este deci perioadă de recuperare a cărţilor  împrumutate.

Art.20 Lichidarea drepturilor băneşti sau actelor (cartea de muncă) către cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice trebuie făcută numai după ce acestea prezintă dovada că au restituit toate cărţile împrumutate. În caz contrar, persoanele care se fac răspunzătoare de pierderea volumelor de carte, plătesc amendă sau contravaloarea cărţilor pierdute/ nerecuperate.

Art.21 Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al bibliotecilor scolare şi a centrelor de documentare şi informare - Ordinul 5556 al Ministrului Educaţiei, Cercetării , Tineretului şi Sportului , publicat în Monitorul Oficial al României nr. 757/ 27 oct. 2011, inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţă a documentelor distruse şi a celor lipsă la inventar, recuperarea fizică/valorică a publicaţiilor se realizează conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


       Capitolul II

RESURSE UMANE

Art.22 Norma de muncă a bibliotecarului şcolar/documentarist este de 40 ore/săptămână.

Art.23 Prin art. 249 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 bibliotecarul şcolar/documentaristul este membru al personalului didactic auxiliar.

Art.24 Personalul încadrat în biblioteca şcolară beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile care decurg din actele normative în vigoare.

Art.25  (I)Atribuţiile documentaristului din cadrul CJRAE Vaslui sunt:

 1. a)organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit normelor legale;
 2. b)asigură funcţionarea bibliotecii, elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, orarul de activitate, planul de activitate;
 3. c)constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice ;
 4. d)ţine evidenţa fondului de publicaţii;
 5. e)răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor;
 6. f)oferă consiliere elevilor cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei;
 7. g)îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din programe şi particularităţilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor;
 8. h)gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere şi siguranţă existente în unitatea de învăţământ;
 9. i)contribuie la promovarea unei bune imagini a CJRAE Vaslui prin iniţierea şi derularea unor activităţi de parteneriat cu instituţii de învăţământ, culturale, diverse organizaţii, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţi ai elevilor.

                     (II) Atribuţiile specifice activităţii documentaristului se stabilesc prin fişa postului aprobată de Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ.

Art.26 – (1) Formarea continuă a documentaristului se realizează prin:

a) participarea la activităţi de informare, documentare, metodice organizate şi coordinate de Casa                Corpului Didactic Vaslui.

b) participarea la simpozioane şi conferinţe naţionale sau internaţionale organizate de casa corpului didactic, Biblioteca Naţională pedagogică I.C. Petrescu, de MECTS şi alţi furnizori acreditaţi de MECTS, urmărind dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera profesională.

(2) Formarea continuă a documentaristului/bibliotecarului şcolar este un drept şi o obligaţie. În promovarea acestuia se va ţine cont de participarea la cursuri de formare continuă.

Art.27 Documentaristul CJRAE Vaslui va fi informat despre deciziile Consiliului de Administraţie cu privire la aspecte care implică activitatea bibliotecii.

Art.28 Documentaristul CJRAE Vaslui este subordonat directorului CJRAE şi coordonatorului CJAP, cu care va avea o colaborare continuă şi oportună cu privire la buna organizare şi funcţionare a bibliotecii, respectiv la participarea bibliotecii şcolare în realizarea obiectivelor stabilite la nivel instituţional.

Art.29 Evaluarea activităţii documentaristului CJRAE Vaslui se realizează pe baza indicatorilor de performanţă, a descriptorilor de calitate din fişa postului/de evaluare realizată prin respectarea fişei –cadru de evaluare a bibliotecarilor şcolari aprobate de MECTS.

Art.30 Îndrumarea şi controlul documentaristului/bibliotecarului şcolar se fac de către directorul unităţii de învăţământ, respectiv de inspectorul de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui.

 

 

       Capitolul III

RESURSE FINANCIARE

Art.31

(1) Biblioteca şcolară, ca parte integrantă a unităţii de învăţământ, beneficiază de finanţare conform legii.

(2) Alte surse de finanţare ale bibliotecii şcolare pot fi obţinute de unitatea de învăţământ din sponsorizări din partea unor organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii, societăţi sau unor instituţii cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.32 Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ va aproba sumele necesare pentru dotarea bibliotecii şi pentru dezvoltarea şi actualizarea fondului de publicaţii, în baza referatelor de necesitate, cu încadrare în bugetul unităţii de învăţământ.

 

       Capitolul IV

             ACTIVITATEA BIBLIOTECII CJRAE VASLUI

               Art.33 Biblioteca achiziţionează/colecţionează, prelucrează, organizează colecţiile şi conservă publicaţiile, bazele de date şi alte documente specifice, care se constituie într-un fond cu caracter enciclopedic.

       Art.34

       (1) Operaţiunile de gestionare şi comunicare a fondului documentar vor fi efectuate conform reglementărilor biblioteconomice în vigoare, cu prelucrare în sistem informatizat, acolo unde sunt îndeplinite condiţiile tehnice, sau în sistem tradiţional, astfel:

 1. a)dezvoltarea colecţiilor : achiziţia, selecţia, deselecţia;
 2. b)prelucrarea documentelor: evidenţa primarăa documentelor, evidenţa globală prin completarea registrului de mişcare a fondurilor şi evidenţa individuală prin completarea registrului de inventar şi evidenţa analitică pentru bunurile culturale constituite în gestiuni carecare fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, catalogare, clasificare şi indexare;
 3. c)informatizarea fondului;

(2) Clasificarea, cotarea şi ordonarea colecţiilor se realizează utilizând clasificarea zecimală universală.

Indexarea şi ordonarea fondului documentar se fac în funcţie de clasele principale de la 0 la 9, extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unităţii de învăţământ.

Art.35 Completarea fondului de publicaţii şi a altor categorii de documente se realizează prin:

 1. a)achiziţii de carte de la unităţile specializate;
 2. b)abonamente la publicaţii periodice;
 3. c)transfer de publicaţii sau alte categorii de documente potrivit prevederilor legale în vigoare;
 4. d)donaţii de la instituţii, asociaţii, fundaţi, de la persoane juridice sau persoane fizice;
 5. e)împrumut interbibliotecar.

Art.36 Criteriile care se au în vedere la completarea colecţiilor din cadrul bibliotecii CJRAE Vaslui sunt:

 • Profilul, nivelul şi specificul activităţii desfăşurate în cadrul CJRAE Vaslui ;
 • Componenţa fondului documentar existent în bibliotecă atât sub aspectul titlurilor, cât şi al numărului de exemplare din fiecare titlu;
 • Cerinţele de informare şi documentare ale cadrelor didactice (consilieri şcolari) în probleme de pedagogie generală şi de metodica predării, cât şi în probleme de specialitate ale disciplinelor predate;

       Art.37 Operaţiile de intrare sau ieşire a publicaţiilor se fac numai pe baza unui act doveditor: factură, specificaţie, proces-verbal sau act de donaţie.

       Art.38 Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţă a documentelor uzate fizic, distruse în cazuri de forţă majoră şi a celor lipsă din inventar, recuperarea fizică/valorică a publicaţiilor se realizează conform prevederilor Legii nr. 334/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

       Art.39 Exploatarea colecţiilor şi a documentelor se realizează prin consultarea în sala de lectură şi prin împrumutul la domiciliu.

         Art.40 Documentaristul organizează, împreună cu cadrele didactice, activităţi de pregătire a elevilor din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, contribuind la formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie.

       Art.41 Documentaristul sprijină personalul didactic al şcolii în îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ, asigurând lucrări de referinţă, alte publicaţii, periodice pe suport hârtie sau magnetic, precum şi materiale documentare şi de studiu.

       Art.42

       (1)Documentaristul participă la iniţierea, desfăşurarea de proiecte şcolare şi extraşcolare, activităţi de lectură, proiecte culturale dedicate marilor scriitori, oameni de cultură, evenimente importante potrivit calendar UNESCO, activităţi de lectură. Poate organiza şi participa la expoziţii, târguri de carte, lansări de carte. Toate acestea au scopul de a dezvolta gustul pentru lectură în rândul elevilor şi de a implica elevii în acţiuni culturale desfăşurate în comunitatea locală, naţională şi internaţională.

       (2)Documentaristul promovează fondul documentar şi resursele bibliotecii prin realizarea unor mape documentare, prezentări powerpoint, pliante, liste de publicaţii et c.

       Art.43 Activitatea bibliotecii şcolare este cuprinsă în planul anual/semestrial de activitate, care cuprinde:obiectivele generale, obiectivele specifice, respectiv denumirea activităţilor,obiectiv/activitate, responsabil, parteneri, dată/perioadă, mijloace şi itemi de evaluare. Acestea vor fi structurate pe tipuri şi categorii, în funcţie de domeniile de competenţă ale documentaristului şi misiunile bibliotecii din cadrul CJRAE Vaslui.

       Art.44 Programul de funcţionare al bibliotecii CJRAE Vaslui este 8.00-16.00 în zilele lucrătoare ale săptămânii, cu excepţia sărbătorilor legale.

 

       Capitolul IV

             EVALUAREA BIBLIOTECII (ŞCOLARE) CJRAE VASLUI

             Art.45 Evaluarea bibliotecilor şcolare se face pe baza unei fişe de evaluare realizate în concordanţă cu Hotărârea Guvernului nr.75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

            

     Capitolul V

       DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE CITITORILOR

             Art.46

 1. 1.accesul liber şi gratuit la fondul de carte al bibliotecii;
 2. 2.să respecte termenele de restituire a publicaţiilor împrumutate;
 3. 3.să evite pierderea sau deteriorarea publicaţiilor;
 4. 4.să fie respectuoşi şi să păstreze ordinea şi liniştea în bibliotecă

Capitolul VI

DISPOZIŢII FINALE

             Art.47 (1)Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al bibliotecii CJRAE Vaslui  a fost discutat şi aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al CJRAE Vaslui din data de …………................

           (2) Prezentul Regulament propriu de organizare şi funcţionare intrǎ în vigoare o datǎ cu semnarea lui de cǎtre directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţǎ Educaţionalǎ Vaslui, doamna prof. Daniela Laic.

ANEXA 2

la ORDIN nr. 5.555 / octombrie 2011
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene /al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 27 octombrie 2011

                                           REGULAMENT-CADRU
                                    privind organizarea şi funcţionarea
                        centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare, denumite în continuare CLI, sunt structuri de învăţământ special integrat ale învăţământului preuniversitar, finanţate, coordonate, monitorizate şi evaluate de centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CMBRAE).
    (2) CLI sunt structuri de învăţământ special integrat pentru copiii/elevii cu cerinţe educative speciale, care prezintă tulburări de limbaj şi de comunicare, precum şi dificultăţi de învăţare specifice.
    ART. 2
    Activitatea desfăşurată în CLI constă în terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare, precum şi în elaborarea şi realizarea unor programe/proiecte specifice, corespunzătoare principalelor disfuncţionalităţi ale limbajului şi comunicării.
    ART. 3
    Activitatea desfãşurată în CLI constă în terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare. În competenţa profesorilor logopezi din cadrul CLI intră următoarele tulburări de limbaj şi de comunicare:
    a) tulburările de pronunţie şi articulare;
    b) tulburările de ritm şi fluenţă a vorbirii;
    c) tulburările limbajului scris-citit;
    d) tulburările de dezvoltare a limbajului;
    e) tulburările de voce;
    f) alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a copiilor.


    ART. 4
    Activitatea desfăşurată în CLI are următoarele obiective:
    a) depistarea, evaluarea şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari înscrişi sau nu în grădiniţe şi la şcolarii mici;
    b) asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea unei atenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburări de limbaj înscrişi în grădiniţe, în scopul prevenirii instalării dificultăţilor de învăţare a scrisului şi cititului la vârsta şcolară;
    c) orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare şcolară şi socială;
    d) corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuării riscului de eşec şcolar;
    e) sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj şi comunicare.
    ART. 5
    Activitatea de îndrumare logopedică a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar cu privire la activitatea de intervenţie logopedică se realizează de către profesorii logopezi din CLI prin:
    a) participarea/organizarea la/unor acţiuni de informare şi consiliere logopedică în unităţile şcolare şi preşcolare arondate fiecărui profesor logoped;
    b) acţiuni metodice de îndrumare/consiliere logopedică a cadrelor didactice din şcoli şi grădiniţe, în vederea sprijinirii procesului de corectare a tulburărilor uşoare de limbaj;
    c) dezbateri tematice privind importanţa consolidării limbajului în procesul dezvoltării generale a copilului, condiţie esenţială a unei integrări şcolare şi sociale optime.
    ART. 6
    Încadrarea cu personal didactic calificat a CLI se face conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 7
    (1) Intervenţiile logopedice se desfăşoară în centre logopedice, cabinete logopedice, organizate de regulă în şcolile sau în grădiniţele de masă.
    (2) Spaţiile destinate activităţilor de logopedie din cadrul unităţilor de învăţământ vor fi folosite pentru acest tip de activităţi. În mod excepţional, în situaţia în care nu există suficiente spaţii, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte utilizarea cabinetelor de logopedie şi pentru alte activităţi şcolare.
    (3) Identificarea spaţiilor unde se desfăşoară activităţile logopedice se stabileşte de către unităţile de învăţământ, în colaborare cu profesorul logoped, asigurându-se pe parcursul zilei accesul părinţilor şi al copiilor în cabinet.
    (4) Într-un CLI pot funcţiona unul sau mai multe cabinete logopedice, în funcţie de numărul copiilor şi al elevilor din unităţile de învăţământ din zona arondată/sector care au nevoie de terapie logopedică, precum şi de numărul profesorilor logopezi normaţi şi încadraţi.
    (5) Activitatea logopedică se desfăşoară în cabinetele logopedice dotate conform normelor metodologice cu cel mult 2 profesori logopezi, care îşi planifică activităţile în ture diferite.
    (6) Unităţile de învăţământ au următoarele obligaţii faţă de profesorii logopezi din CLI:
    a) asigură spaţiul necesar desfăşurării în cele mai bune condiţii a activităţii de terapie logopedică;
    b) asigură servicii de igienizare a cabinetelor de terapie logopedică;
    c) asigură toate drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 8
    (1) Finanţarea CLI se asigură de la bugetul consiliului judeţean/sectorului municipiului Bucureşti, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) şi art. 110 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    (1) Finanţarea CLI se asigură de la bugetul consiliului judeţean/sectorului municipiului Bucureşti, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) şi art. 110 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    (2) Conform prevederilor legale, CLI pot beneficia de sponsorizări din partea unor persoane fizice şi juridice, a unor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale.    CAP. II
    Normarea, încadrarea şi organizarea activităţii profesorilor logopezi

    ART. 9
    (1) Numărul posturilor de profesori logopezi se stabileşte de către CJRAE/CMBRAE conform prevederilor legale, cu avizul consiliului judeţean/inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, în funcţie de:
    a) numărul copiilor din grădiniţe;
    b) numărul elevilor din clasele I-IV;
    c) în unităţile cu predare în limba minorităţilor naţionale, profesorii logopezi vor satisface condiţiile de limbă.
    (2) Un profesor logoped acoperă o zonă de intervenţie/ circumscripţie logopedică de cel puţin 500 de copii/elevi din grădiniţe şi din clasele I-IV.
    (3) Repartizarea zonelor de intervenţie din teritoriul alocat CLI se realizează de către comisia metodică a CLI, în funcţie de numărul copiilor/elevilor şi de numărul de profesori logopezi încadraţi. Se va ţine cont şi de apropierea unităţilor de învăţământ arondate de CLI.
    (4) Depistarea copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj din zona de intervenţie logopedică arondată, planificarea activităţii şi programarea copiilor la cabinet se vor realiza în decurs de o lună de la începutul fiecărui an şcolar.
    (5) Activităţile de reevaluare/reexaminare se realizează la începutul semestrului al

II-lea, timp de două săptămâni.
    ART. 10
    (1) Pe parcursul unui an şcolar un profesor logoped lucrează cu un efectiv de 15-40 copii/elevi cu tulburări de limbaj.
    (2) Norma didactică aferentă postului de profesor logoped din CLI cuprinde un număr de 40 de ore/săptămână, repartizate astfel:
    a) 16 ore/săptămână desfăşurate în cadrul CLI, care constau în: depistarea, evaluarea şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare; corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare prin programe de intervenţie specifice; consilierea părinţilor şi a cadrelor didactice în problematica specifică;
    b) 24 de ore/săptămână care constau în: activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi complementară, stabilirea măsurilor şi întocmirea programelor de prevenire şi intervenţie logopedică, activităţi metodico-ştiinţifice, colaborarea cu comunităţile locale.
    (3) Activitatea logopedică se poate desfăşura zilnic între orele 8,00-19,00, în cabinetele logopedice din sediu, în CLI, în funcţie de orarul unităţilor de învăţământ preuniversitar din care provin copiii.
    (4) Durata unei activităţi de terapie logopedică este de regulă de 45 de minute, realizându-se în afara orelor de curs.
    (5) Forma de organizare este activitatea cu grupe mici de 2-4 copii sau individual, în funcţie de următoarele criterii:
    a) tipul tulburării de limbaj;
    b) gravitatea tulburării de limbaj;
    c) vârsta copilului/elevului;
    d) colaborarea cu familia, vizând receptivitatea, implicarea activă în procesul terapeutic, posibilitatea de răspuns la programarea propusă etc.
    ART. 11
    (1) Activitatea profesorilor logopezi din CLI se desfăşoară în conformitate cu atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în fişa postului, precum şi cu normele deontologice ale profesiei.
    (2) Activitatea este eşalonată în etape şi vizează următoarele obiective specifice:
    a) identificarea, depistarea şi înregistrarea copiilor sesizaţi din zona de intervenţie logopedică, examinarea de către fiecare profesor logoped, la începutul fiecărui an şcolar, a tuturor copiilor preşcolari din grupele mari din grădiniţe, a elevilor din clasa pregătitoare şi a celor din clasa I din toate unităţile care aparţin circumscripţiei logopedice;
    b) înregistrarea copiilor cu tulburări de limbaj în fişele de depistare avizate de către directorul unităţii în care s-a făcut depistarea;
    c) convocarea copiilor cu tulburări de limbaj la CLI, pe bază de invitaţii scrise adresate părinţilor;
    d) examinarea logopedică complexă şi psihopedagogică a copiilor consiliaţi/sprijiniţi, în colaborare cu familia, cu cadrele didactice şi cu consilierul şcolar, acolo unde este cazul, în scopul identificării tuturor factorilor care au influenţat evoluţia limbajului şi a comunicării copilului;
    e) formularea diagnosticului şi prognosticului pentru fiecare copil/elev evaluat;
    f) proiectarea activităţii de terapie a tulburărilor de limbaj şi de comunicare identificate;
    g) intervenţia terapeutic-recuperatorie în concordanţă cu diagnosticul logopedic al copiilor/elevilor examinaţi;
    h) evaluarea periodică a progreselor realizate de elevi şi reproiectarea activităţii de intervenţie.
    ART. 12
    Evidenţa copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj se realizează prin următoarele documente:
    a) fişe de depistare;
    b) registre de evidenţă a copiilor cu tulburări de limbaj care sunt consiliaţi/sprijiniţi în CLI, realizate pe an şcolar;
    c) registre de evidenţă a prezenţei copiilor la şedinţele de corectare programate;
    d) fişa logopedică - instrument de consemnare a datelor anamnezice, a demersului terapeutic şi a dinamicii corectării;
    e) programe de terapie logopedică pe tip de tulburare.
    ART. 13
    (1) Coordonarea metodologică a profesorilor logopezi din CLI este asigurată de către un profesor logoped coordonator, care conduce şi comisia metodică a CLI respectiv.
    (2) Profesorul logoped coordonator este numit prin decizie a directorului CJRAE/CMBRAE, la propunerea comisiei metodice a profesorilor logopezi, ca urmare a respectării procedurii interne.
    (3) Procedura internă este elaborată de către consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE.
    ART. 14
    Relaţiile profesorului logoped cu directorii unităţilor şcolare sunt relaţii de colaborare, comunicare şi sunt circumscrise de normele etico-profesionale.
    ART. 15
    Normele de încadrare, salarizare şi premiere a profesorilor logopezi din CLI se stabilesc conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 16
    (1) În CLI pot fi încadraţi profesori logopezi cu specializările psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie, în baza prevederilor art. 247 lit. h) din Legea nr. 1/2011.
    (2) Formarea iniţială, încadrarea şi formarea continuă a cadrelor didactice din CLI se reglementează prin legislaţia şcolară în vigoare.
    ART. 17
    Consiliile locale /ale sectoarelor municipiului Bucureşti asigură unităţilor de învăţământ în care funcţionează CLI baza materială necesară desfăşurării eficiente a activităţii: mobilier, echipamente, aparatură specifică.
    ART. 18
    Baza materială recomandată a cabinetelor logopedice cuprinde următoarele:
    a) material didactic: audiovideo, oglindă logopedică, copiator, calculator, truse logopedice, atlase logopedice, jocuri pentru dezvoltarea limbajului, casete, dischete etc.;
    b) materiale psihopedagogice speciale: teste pentru examinarea limbajului, probe pentru cunoaşterea vârstei psihologice;
    c) teste de evaluare a proceselor psihice;
    d) probe de evaluare a nivelului de cunoştinţe.
    CAP. III
    Evaluarea personalului
    ART. 19
    Evaluarea anuală a coordonatorului CLI se face de către consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE, în baza unei fişe de post şi a unei fişe de evaluare specifice propuse de către directorul CJRAE/CMBRAE şi avizate de către consiliul de administraţie.
    ART. 20
    Domeniile de competenţă ale personalului didactic din CLI vor fi stipulate în fişele postului, însoţite de fişele de evaluare. Fişele de post şi, respectiv, fişele de evaluare se elaborează şi se avizează anual de către directorul CJRAE/CMBRAE, cu aprobarea consiliului de administraţie, la propunerea coordonatorului CLI, în funcţie de aceste documente realizându-se evaluarea anuală a profesorilor logopezi.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 21
    Reţeaua care cuprinde CLI este propusă de CJRAE/CMBRAE şi este avizată pentru conformitate de către inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
    ART. 22
    CLI sunt numerotate la nivelul judeţelor/municipiului Bucureşti.
    ART. 23
    În vederea integrării şi reabilitării copiilor/elevilor cu cerinţe educative speciale în/prin comunitate, inspectoratele şcolare vor aviza un număr suficient de posturi de profesor logoped, corelat cu populaţia şcolară.
    ART. 24
    Personalul didactic din CLI beneficiază de toate drepturile prevăzute în Legea nr. 1/2011

More Articles ...

 1. CJAP
 2. CSEI
 3. SEOSP
 4. Proceduri