Prezentare SEOSP

SEOSP VASLUI

Ȋn vederea evaluării, asistenței psihoeducaționale, orientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor, resppectiv tinerilor cu CES, se înființează serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională, denumit în continuare SEOSP. Hotărârea privind orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu dizabilități şi /sau CES    ( prin “copii cu CES” înțelegând copii /elevi/tineri cu CES) aparține comisiei de orientare şcolară şi profesională, denumită COSP din cadrul CJRAE Vaslui.

Prin ordinul 5805/23. nov. 2016 se promovează utilizarea sintagmei “copii cu dizabilități“ cu scopul unei abordări unitare

Scopul evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării/reorientării şcolare şi profesionale a copiilor cu CES este identificarea nevoilor specifice ale acestora şi asigurarea condiţiilor optime de integrare şcolară, profesională şi socială.

Din cadrul SEOSP fac parte : 2 consilieri şcolari cu specializare în psihologie şi atestați în psihologie educațională/psihologie clinică, 2 consilieri şcoalri cu specializare în pedagogie, psihopedagogie/psihopedagogie specială, un professor logoped şi un asistent social. Personalul SEOSP este numit prin decizie anuală de directorul CJRAE până la organizarea concursului de angajare conform unei metodologii aprobate de MEN.

COSP este numită prin decizie a Inspectorului Şcolar General al ISJ Vaslui şi este formată din:

 1. directorul CJRAE Vaslui (preşedinte al comisiei);
 2. inspectorul şcolar pentru învățământul special şi special integrat (vicepreşedinte al comisiei);
 3. un reprezentant al CJRAE, membru al CA;
 4. un reprezentant din partea DGASPC a județului Vaslui;
 5. un reprezentant din partea Consiliului Județean Vaslui;
 6. un reprezentant din partea unei instituții de învățământ special cu personalitate juridică, respectiv unitate de învățământ special şi centru de educație incluzivă;
 7. un reprezentant al unei organizații neguvernamentale de profil acreditate;

Secretarul COSP este asistentul social din cadrul SEOSP.

Pentru obținerea certificatului de orientare şcolară şi profesională, părintele copilului cu CES/ reprezentantul legal depune, la sediul CJRAE Vaslui, la secretarul COSP , următoarele acte/documente:

 • cerere tip pentru evaluare complexă şi orientare şcolară şi profesională;
 • copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
 • ancheta socială de la SPAS/DGASPC  (valabila 6 luni de la data emiterii), anexa ;
 • fişa medicala sintetică de la medicul de familie;
 • certificatul medical tip A5(timbrat) de la medicul de specialitate;
 • fişa de evaluare psihologică (valabilă 3 luni de la data emiterii) ;
 • fişa psihopedagogică;
 • alte documente în copie (se specifică).

Ȋn etapa de evaluare complexă a copilului cu CES, SEOSP are următoarele ATRIBUŢII:

 1. verifică îndeplinirea condițiilor şi a documentelor necesare pentru orientarea şcolară şi profesională;
 2. verifică la DSP atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitată în alt județ, dacă se consideră necesar;
 3. verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci când fişa de evaluare psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt județ, dacă se consideră necesar;
 4. programează o întâlnire cu copilul şi părinții /reprezentantul legal În vederea evaluării psihoeducaționale;
 5. aplică criteriile de orientare şcolară şi profesională, care sunt prezentate în anexa 14 din Ordinul 5805/23. nov. 2016;
 6. intervievează părinții şi copilul în cadrul întâlnirii programate , ocazie cu care consiliază părinții asupra păstrării documentelor în siguranță;
 7. ține evidența dosarelor care au stat la baza orientării şcolare şi profesionale ; în acest sens, la nivelul SEOSP se realizează un registru proproiu;
 8. înaintează COSP dosarul copilului , care cuprinde toate documentele menționate anterior (conform art. 45/Ordin nr. 5805/23. 11. 2016, la care se adaugă fişa de evaluare psihoeducațională elaborată de SEOSP şi raprtul sintetic de evaluare, precum şi proiectul planului de servicii individualizat la reorientare;
 9. înaintează COSP dosarul copilului fără CES, nedeplasabil din motive medicale, la care adaugă raportul sintetic de evaluare.